วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556


  • หลักการใช้ Verb to have คือ ประธานเอกพจน์ ใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้ have
He, She, It, A cat
has
I, You, We, They, Cats
have

จริงๆแล้วคำว่า has คือการเติม s ที่ท้ายคำว่า have แต่ถ้าเราเติม s ที่ท้ายคำก็จะเป็น haves ซึ่งมันดูพิลึกก็เลยตัดตอนเหลือ แค่ has ก็พอ

Verb to have ใน Tense ต่างๆ

1. Present Simple Tense   
  •   Have Has  แปลว่า  มี, กิน, ดื่ม  (ประธาน+ have, has + นาม) แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง มี นะครับ
have a dog. ผมมีสุนัขตัวหนึ่ง
He has a black car. เขามีรถยนต์สีดำคันหนึ่ง
A cat has four legs. แมวมีสี่ขา
Dogs have two eyes. หมาทั้งหลายมีสองตา
I usually have  rice and curry. โดยปกติผมกินข้าวกับแกง
She always has a cup of tea in the morning. หล่อนดื่มชาหนึ่งถ้วยในตอนเช้าเสมอ
2. Present Perfect Tense  (เรียนรู้เต็มๆในเรื่อง Present Perfect Tense)
  • Have, Has + กริยาช่อง 3 ( อย่าแยกแปล ให้แปลควบกับคำกริยา)
have eaten. ผมกินแล้ว
He has been to Pattaya. เขาไปพัทยามาแล้ว (has been to = เคยไปมาแล้ว)
The train has left.   รถไฟไปแล้ว

การย่อรูป

I have = I’ve ( ไอ แฮฝ = ไอฝ)
I have not = I’ve not / I haven’t (ไอ แฮฝ น็อท = ไอฝ น็อท / ไอ แฮฝเวินท)
He has = He’s (ฮี แฮส = ฮีส)
He has not = He’s not/ He hasn’t ( ฮี แฮส น็อท = ฮีส น็อท / ฮี แฮสเซินท)
She has = she’s (ชี แฮส = ชีส)
She has not = She’s not/ She hasn’t (ชี แฮส น็อท = ชีส น็อท/ ชี แฮสเซินท)
It has = It’s (อิท แฮส = อิทส)
It has not = It’s not/ It hasn’t (อิท แฮส น็อท = อิทส น็อท / อิท แฮสเซินท)
You have = You’ve (ยู แฮฝ = ยูฝ)
You have not = You’ve not / You haven’t (ยู แฮฝ น็อท = ยูฝ น็อท / ยู แฮฝเวินท)
We have = We’ve (วี แฮฝ = วีฝ)
We have not = We’ve not / We haven’t (วี แฮฝ น็อท = วีฝ น็อท / วี แฮฝเวินท)
They have = They’ve (เด แฮฝ = เดฝ)
They have not = They’ve not / They haven’t  (เด แฮฝ น็อท = เดฝ น็อท / เด แฮฝเวินท)

ประโยคบอกเล่า

  • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + have, has + นาม (ประโยคบอกเล่าไม่นิยมย่อรูป)
โครงสร้าง
He, She, It, A cat
has
a car.
I,You, We, They, Cats
have
a car.

have a car. ผมมีรถยนต์
He has a cat. เขามีแมว
She has a ball. หล่อนมีบอล
It has four legs. มันมีสี่ขา
A cat has two ears. แมวตัวหนึ่งมีสองหู
You have many friends. คุณมีเพื่อนหลายคน
We have a computer. พวกเรามีคอมพิวเตอร์
They have  a big house. พวกเขามีบ้านใหญ่
Cats have two eyes. แมวทั้งหลายมีสองตา

ประโยคปฏิเสธ

  •  โครงสร้างปฏิเสธ ให้เอา do not กับ does not  มาใช้ครับ และคำว่า has ต้องกลับร่างเป็น have ดังเดิม เพราะคำว่า does มี  s อยู่แล้ว have ก็ไม่ต้องเติม s อีก
He, She, It, A cat
does not
have
a car.
I, You, We, They, Cats
do not
have
a car.

การย่อรูป
do not  =  don’t
does not = doesn’t
don’t have a car. ผมไม่มีรถยนต์
He doesn’t have a cat. เขาไม่มีแมว
She doesn’t have a ball. หล่อนไม่มีบอล
It doesn’t have four legs. มันไม่มีสี่ขา
A cat doesn’t have two ears. แมวตัวหนึ่งไม่มีสองหู
You don’t have many friends. คุณไม่มีเพื่อนหลายคน
We don’t have a computer. พวกเราไม่มีคอมพิวเตอร์
They don’t have a big house. พวกเขาไม่มีบ้านใหญ่
Cats don’t have two eyes. แมวทั้งหลายไม่มีสองตา